Quote

Quote | Fairy Tail

posted on 05 Nov 2009 10:56 by natt-han in Quote

"If you take the time to notice, 'fate' could beright next to you..."

Fairy Tail 158.5

 

เล่น twitter และ facebook แล้วทำให้อัพ blog น้อยลง

Quote : คนเราเกิดมาทำไม

posted on 04 Aug 2009 13:21 by natt-han in Quote
ลูก: “คนเราเกิดมาทำไม พ่อ?

พ่อ:  “ทำไมแกช่างมีคำถามไร้สาระเยอะนักล่ะ? มันเป็นอจินไตยอย่างที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ ในเมื่อแกเกิดมาแล้วก็จงดำเนินชีวิตไปให้ดีที่สุดจนตาย เหมือนกับถ้าแกเรือแตก ต้องไปลอยคออยู่กลางทะเลคนเดียว แกก็ไม่ควรถามหรือบ่นว่าทำไมเราต้องมาลอยคอกลางทะเลด้วย ที่แกควรจะคิดคือว่าทำยังไงจึงจะไม่จมน้ำตายและเข้าหาฝั่งให้ได้ต่างหาก”

เรื่องของผมกับพ่อ จากหนังสือชื่อ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

น่าจะของ วินทร์ เลียววารินท์ ละมั้ง ไม่แน่ใจ เอามาจาก blog เพื่อน อีกที

Quote

posted on 09 Jul 2009 16:24 by natt-han in Quote

When you become an adult,make sure you're the type that doesn't run away from what you want to do.

Natsuki : Ane Doki 

Quote

posted on 08 Jul 2009 21:41 by natt-han in Quote

The world changes when you find somebody to love.

 Shizuku : Umi no Misaki

good quote | bleach 347

posted on 08 Apr 2009 12:46 by natt-han in Quote

Do you think I should give up just because you're stronger than me?

Kurosaki Ichigo : Bleach 347